+420 775 011 320
MenuMENU
Search

×


Všeobecné obchodní podmínky PKIT a nakládání s vašimi osobními údaji

Všeobecné obchodní podmínky – verze 06/2021

 

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím – PKIT Praha, s.r.o. se sídlem U Hřiště 245, 251 01 Světice u Říčan, Česká Republika, IČ 27088367,
DIČ:  CZ27088367, společnost zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  sp.zn.  C 95375.

Kontakty

Adresa provozovny – skladu 1:

PKIT Praha, s.r.o.

Koudelov 43

286 01 Koudelov

Tel. 775011320

e-mail:  info@pkit.cz

 

Adresa provozovny – skladu 2:

PKIT Praha s.r.o.

Barákova 237

251 01 Říčany

Tel: 775242417

e-mail: info@pkit.cz

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy  při prodeji zboží nabízeného Prodávajícím v rámci předmětu jeho činnosti mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména prodeje tryskacích materiálů, prodeje technologií na tryskání a náhradních dílů spojených s uvedenými technologiemi.

Kupující podáním písemně objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má a měl možnost se s nimi seznámit.

Prodávající 

Prodávajícím je PKIT Praha, s.r.o. se sídlem U Hřiště 245, 251 01 Světice u Říčan, IČ 27088367, DIČ CZ27088367

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.  

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), 
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), 
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a 
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím obsahující odlišná ustanovení je nadřazena těmto obchodním podmínkám, pokud v takové individuální smlouvě nejsou některé právní vztahy řešeny, jsou upraveny těmito obchodními podmínkami.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Kupní smlouva  

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky prodávajícího či jeho vystavení v obchodě prodávajícího, kupní smlouva vzniká odesláním, či předáním písemné (i e-mailové) objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný email kupujícího, či potvrzením písemné objednávky podepsané kupujícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je e-mailem odeslaná či předaná písemná objednávka zboží kupujícím podnikatelem nebo výběrem zboží na internetových stránkách podávajícího a vytvoření internetové objednávky a jejím odesláním tohoto výběru včetně identifikačních údajů kupujícího a ceny, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem či potvrzením písemné objednávky prodávajícím.

 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.        

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.  Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním či předáním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.pkit.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím, současně jsou předány kupujícímu v písemné podobě.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a jdou k jeho tíži i v případě neuzavření smlouvy

II.Bezpečnost a ochrana informací

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,  adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případné změně těchto údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies:

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní a konečné obsahující DPH v zákonné výši.  Kupující má vždy možnost  před uzavřením smlouvy seznámit se s kupní cenou, včetně ceny ostatních poskytovaných služeb v souvislosti s dodáním  zboží.

Při objednávce a dodání zboží Kupujícímu se sídlem či  adresou  mimo ČR  není k ceně zboží účtováno  DPH.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (dopravné, balné, PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce či ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky ( e-mailem, písemně cenu) a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu místa provozovny – skladu prodávajícího podnikání prodávajícího PKIT Praha, s.r.o. , Areál zemědělského muzea  Čáslav , Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav, či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@pkit.cz

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem objednávky a nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 

VI. Platební podmínky a způsoby platby

Prodávající akceptuje následující platební podmínky a způsoby úhrady kupní ceny:

V rámci plateb v České republice:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího
 • převodem na bankovní účet prodávajícího, a to:

CZK: 35 - 75810227 / 0100     
EUR: 43 - 3662770227 / 0100     
IBAN: CZ8201000000433662770227
SWIFT: KOMBCZPPXXX

 • dobírkou zásilkovou službou
 • Online platební bránou (dle aktuálních možností poskytovatele)

V případě platby převodem na bankovní účet bude kupujícímu zaslána na jím uvedenou e-mailovou adresu daňový doklad - faktura prodávajícího se splatností do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Tuto splatnost kupní ceny kupující seznámením se s těmito obchodnímu podmínkami akceptuje.

Platbu je nutné uskutečnit v CZK v případě objednávky prostřednictvím české mutace webových stránek prodávajícího a sídla či bydliště Kupujícího v ČR.

V případě zaslání zboží prostřednictvím smluvních přepravních partnerů bude kupujícímu účtováno současně s kupní cenou i přepravné dle aktuálního ceníku:

Ceník přeprav po celé České republice:

Váha     \   Dopravce

DPD / PPL

Gefco

do 25 kg

Kč 250,- bez DPH

Nelze

25,1 – 75 kg

Kč 490,- bez DPH

Nelze

75,1 – 975 kg

Nelze

Kč 950,- bez DPH

1000 kg

Nelze

Kč 1.390,- bez DPH

1000,1 kg a více

Dle aktuální ceny dopravců

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Váha    \    Dopravce

DPD / PPL

Gefco

do 25 kg

Kč 302,50,- s DPH

Nelze

25,1 – 75 kg

Kč 592,90,- s DPH

Nelze

75,1 – 225 kg

Nelze

Kč 1.149,50,- s DPH

1000 kg

Nelze

Kč 1.681,90,- s DPH

1000,1 kg a více

Dle aktuální ceny dopravců

Ceny jsou uvedeny s DPH

Ceník přeprav na Slovensko:

Pro aktuální cenu přepravy na Slovensko prosím kontaktujte obchodního zástupce na čísle +420775011320 nebo e-mailem objednavka@pkit.cz

V případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

VII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Osobní odběr je vždy možný pouze po předchozí dohodě a to vždy:

Na adrese provozovny prodávajícího Barákova 237, 251 01 Říčany

v pracovní době od 9:00 do 15:00.

nebo v provozovně 1 Koudelov 43, 286 01 Koudelov v pracovní době od 9:00 do 15:00.

Na provozovně prodávajícího Barákova 237, 251 01 Říčany lze odebrat zboží do maximální váhy 150kg.

Zásilkovou službou:

Na adresu udanou kupujícím v objednávce zboží, a to do 3 pracovních dnů v rámci České republiky a do 7 pracovních dnů v rámci Slovenské republiky jeli uvedeno, že je zboží skladem nebo po dohodě v případě, že zboží skladem není. Mimo území České republiky a Slovenské republiky není prodávající  zásilku povinen expedovat.

VIII. Reklamační řád, práva z vadného plnění, záruka za jakost

Reklamační řád prodávajícího pro spotřebitele:

Adresa pro uplatnění a zasílání reklamací:  PKIT Praha, s.r.o. se sídlem U Hřiště 245, 251 01 Světice u Říčan, tel.  +420775011320, e-mail:  reklamace@pkit.cz, www.: www.pkit.cz

Účelem tohoto reklamačního řádu je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím, vyjma podnikatele, u nějž je při uzavírání smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

a) Práva z vadného plnění

1. Na zboží se poskytuje lhůta k uplatnění práv z vadného plnění dva roky. V této době je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího vady zboží, a to v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, příslušnými právními předpisy a za následujících podmínek stanovených v tomto reklamačním řádu.

2. Prodávající neodpovídá za škody, které na zboží vzniknou vlivem nesprávné instalace či použitím nebo kombinováním použití zboží s jiným zbožím, pokud dojde k porušení návodu či pokynů k instalaci dané výrobcem zboží či prodávajícím, nebo k použití zboží takovým způsobem, který odporuje povaze a účelům použití zboží.

3. Práva z vadného plnění také nelze uplatnit v případech, kdy bylo zboží mechanicky poškozeno po jeho převzetí kupujícím, nebo se jedná o opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci nebo vyplývá-li to z povahy věci, či pokud zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami jeho použití v dokumentaci, zejména bylo-li nadměrně přetěžováno či upravováno kupujícím na užití jiné, než na které je toto zboží standardně konstruováno. Práva z vadného plnění se také nevztahují na vady zboží, které vzniknou neodborným zásahem do zboží. Odstranění nebo porušení originálních bezpečnostních a pečetních známek může být považováno za důkaz neodborného zásahu do zboží.

b) Oznámení vad a reklamace

1. Kupující po zjištění vady oznámí vzniklou vadu prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

2. Prodávající doporučuje vyplnit reklamační formulář na webových stránkách prodávajícího. Reklamační formulář kupující vytiskne a přiloží k reklamovanému zboží.

Na základě vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách prodávajícího nebo na základě doručené reklamace bude nejpozději následující pracovní den kupujícímu na uvedenou emailovou adresu zasláno evidenční číslo opravy a tímto číslem se spotřebiteli doporučuje viditelně označit zásilku s reklamovaným zbožím, pokud ji ještě neodeslal, a to na adresu  PKIT Praha, s.r.o. se sídlem U Hřiště 245, 251 01 Světice u Říčan, nebo předá zboží osobně na adrese provozovny.  Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, záruční list a doklad o zaplacení tohoto zboží (faktura). Doklad o prokázání koupě zboží musí být vždy k reklamaci přiložen. Kupující by měl zboží před odesláním dostatečně vyčistit, jinak bude zboží na náklady kupujícího vyčištěno prodávajícím.

Doporučujeme zákazníkům, aby si ponechali originální balení po celou dobu trvání záruční lhůty. Je to nejvhodnější přepravní obal pro případ, že by byla nezbytná expedice reklamovaného zboží do záručního servisu.

3. Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady a způsob vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost, a tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu oznámena kupujícímu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží.

4. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Pokud poslední den této lhůty připadne na státní svátek, sobotu či neděli, je v takovém případě posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Nebude-li tato lhůta dodržena, má kupující práva jako při podstatném porušení smlouvy dle ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb.

5. Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náhradu škody, a to zejména náklady na opakovanou dopravu zboží a poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.

c) Jakost při převzetí

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc nemá při převzetí kupujícím vady.

Zejména, že zboží v době převzetí kupujícím:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1. V případě, že zboží nemá v době převzetí a po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží jakost dle ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., má kupující práva upravená v ust. § 2169 zákona č. 89/20123 Sb., tedy:

 • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Reklamační řád prodávajícího pro  kupující, který je podnikatel, u nějž je při uzavírání smlouvy zřejmé z okolností, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti:

a) Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá za to, že věc nemá vady v době převzetí. Smluvní odpovědnost za vady je sjednána v trvání 24 měsíců.

V této době je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího vady zboží, a to v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, příslušnými právními předpisy a za následujících podmínek stanovených v tomto řádu.

2. Prodávající neodpovídá za škody, které na zboží vzniknou vlivem nesprávné instalace či použitím nebo kombinováním použití zboží s jiným zbožím, pokud dojde k porušení návodu či pokynů k instalaci dané výrobcem zboží či prodávajícím, nebo k použití zboží takovým způsobem, který odporuje povaze a účelům použití zboží.

3. Práva z vadného plnění také nelze uplatnit v případech, kdy bylo zboží mechanicky poškozeno po jeho převzetí kupujícím nebo se jedná o opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci nebo vyplývá-li to z povahy věci či pokud zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami jeho použití v dokumentaci, zejména bylo-li nadměrně přetěžováno či upravováno kupujícím pro jiné užití, než na které je toto zboží standardně konstruováno.  Práva z vadného plnění se také nevztahují na vady zboží, které vzniknou neodborným zásahem do zboží. Odstranění nebo porušení originálních bezpečnostních a pečetních známek může být považováno za důkaz neodborného zásahu do zboží.

b) Oznámení vad a reklamace

1. Kupující po zjištění vady bez zbytečného odkladu oznámí vzniklou vadu prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Doporučujeme vyplnit reklamační formulář na webových stránkách prodávajícího. Reklamační formulář kupující vytiskne a přiloží k reklamovanému zboží.

Na základě vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách prodávajícího nebo na základě doručené reklamace bude nejpozději následující pracovní den kupujícímu na uvedenou emailovou adresu zasláno evidenční číslo opravy a tímto číslem se spotřebiteli doporučuje viditelně označit zásilku s reklamovaným zbožím, pokud ji ještě neodeslal, a to na adresu PKIT Praha, s.r.o. se sídlem U Hřiště 245, 251 01 Světice u Říčan, nebo předá zboží osobně v provozovně prodávajícího. 

2. Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, záruční list a doklad o zaplacení tohoto zboží (faktura). Doklad o prokázání koupě zboží musí být vždy k reklamaci přiložen.

Doporučujeme zákazníkům, aby si ponechali originální balení po celou dobu trvání záruční lhůty. Je to nejvhodnější přepravní obal pro případ, že by byla nezbytná expedice reklamovaného zboží do záručního servisu.

3. Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady a způsob vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost, a tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu oznámena kupujícímu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží.

4. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Pokud poslední den této lhůty připadne na státní svátek, sobotu či neděli, je v takovém případě posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Nebude-li tato lhůta dodržena, má kupující právo jako při podstatném porušení smlouvy dle ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb.

4. Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náhradu škody, a to zejména náklady na opakovanou dopravu zboží a poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.

c) Práva a povinnosti

V případě výskytu vady do jednoho roku ode dne převzetí zboží má kupující práva dle ust. § 2169 zákona č. 89/2012, tedy:

 • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo značné obtíže.

IX. Závěrečná ustanovení

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@pkit.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze  smlouvy kupní či o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne naše společnost na vyžádání spotřebiteli informace uvedené výše v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Společnost PKIT Praha. s.r.o.  zpracovává  osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více o podmínkách ochrany osobních údajů viz. Informační doložka zveřejněné na webových  stránkách společnosti: www.pkit.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. 09. 2021. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

V Říčanech dne 23.09.2021                                                               

PKIT Praha, s.r.o.